Överlämnande är tron att kärlekens kraft kan uträtta något även när du inte kan förutse resultatet.


Överlämnande-är-tron-att-kärlekens-kraft-kan-uträtta-något-även-när-inte-kan-förutse-resultatet
ÖverlämnandeärtronattkärlekenskraftkanuträttanågotävennärintefrutseresultatetÖverlämnande ärär trontron attatt kärlekenskärlekens kraftkraft kankan uträttauträtta någotnågot ävenäven närnär dudu inteinte kankan förutseförutse resultatetÖverlämnande är tronär tron atttron att kärlekensatt kärlekens kraftkärlekens kraft kankraft kan uträttakan uträtta någotuträtta något ävennågot även näräven när dunär du intedu inte kaninte kan förutsekan förutse resultatetÖverlämnande är tron attär tron att kärlekenstron att kärlekens kraftatt kärlekens kraft kankärlekens kraft kan uträttakraft kan uträtta någotkan uträtta något ävenuträtta något även närnågot även när duäven när du intenär du inte kandu inte kan förutseinte kan förutse resultatetÖverlämnande är tron att kärlekensär tron att kärlekens krafttron att kärlekens kraft kanatt kärlekens kraft kan uträttakärlekens kraft kan uträtta någotkraft kan uträtta något ävenkan uträtta något även näruträtta något även när dunågot även när du inteäven när du inte kannär du inte kan förutsedu inte kan förutse resultatet

Kraften i hat kan vara så destruktiv som kärlekens kraft kan spara.Det är mycket bättre att förutse även utan säkerhet än att inte förutse alls.En som inte är modigt att ta risker, kan inte uträtta något i livet. Det är mod som gör en en kämpe och slutligen en vinnare.Jag tror på det omätliga kärlekens kraft; att sann kärlek kan uthärda någon omständighet och nå över alla avstånd.Du kan uträtta något du sätta ditt sinne till, alla vill säga tar är tid, tålamod och beslutsamhet.Även kunskap kan ge användbar referenspunkt, kan det inte bli en kraft att styra framtiden.