Alla frisk man kan gå utan mat för två dagar - men inte utan poesi.


alla-frisk-man-kan-gå-utan-mat-för-två-dagar-men-inte-utan-poesi
allafriskmankanutanmatfrtvådagarmenintepoesialla friskfrisk manman kankan gågå utanutan matmat förför tvåtvå dagardagarmenmen inteinte utanutan poesialla frisk manfrisk man kanman kan gåkan gå utangå utan matutan mat förmat för tvåför två dagartvå dagarmen intemen inte utaninte utan poesialla frisk man kanfrisk man kan gåman kan gå utankan gå utan matgå utan mat förutan mat för tvåmat för två dagarför två dagarmen inte utanmen inte utan poesialla frisk man kan gåfrisk man kan gå utanman kan gå utan matkan gå utan mat förgå utan mat för tvåutan mat för två dagarmat för två dagarmen inte utan poesi

Människan kan leva ungefär fyrtio dagar utan mat, ungefär tre dagar utan vatten, ungefär åtta minuter utan luft, men bara för en sekund utan hoppUtan mat, kan man leva på sin höjd men några veckor utan det, alla andra komponenter av social rättvisa är meningslösa.Katter vet hur man får mat utan arbete, husrum utan inneslutning och kärlek utan påföljder.Gud aldrig lovat dig dagar utan smärta, skratt utan sorg, sol utan regn. Men han lovade styrka för dig varje dag.Han ägde skönhet utan fåfänga, styrka utan oförskämdhet; mod utan ferocity; och alla dygder man utan hans lasterGud inte lova dagar utan smärta, solen utan regn, men han gjorde lovar styrka för dagen och ljus för vägen.