Att ge något mindre än din bäst, är att offra gåvan.


att-ge-något-mindre-än-din-bäst-är-att-offra-gåvan
attgenågotmindreändinbästärattoffragåvanatt gege någotnågot mindremindre änän dindin bästär attatt offraoffra gåvanatt ge någotge något mindrenågot mindre änmindre än dinän din bästär att offraatt offra gåvanatt ge något mindrege något mindre ännågot mindre än dinmindre än din bästär att offra gåvanatt ge något mindre änge något mindre än dinnågot mindre än din bäst

Den största gåvan du kan ge någon är din tid, din uppmärksamhet, din kärlek, din oro...Ge vad du gör och vem du än är med gåvan av din uppmärksamhet.Sättet att ge är värt mer än gåvan.Ge gåvan av din frånvaro till dem som inte uppskattar din närvaro.Att släppa det förflutna .. Ge de allra bästa i nuet och väntade mindre än redo för mer i framtiden... är det enda säkra sättet att leva bäst.Den största gåvan du kan ge till någon är din egen personliga utveckling