Dåliga saker kommer alltid att hända i livet. Folk kommer att skada dig. Men du kan inte använda det som en ursäkt för att skada någon tillbaka. - Citat Burken

Dåliga saker kommer alltid att hända i livet. Folk kommer att skada dig. Men du kan inte använda det som en ursäkt för att skada någon tillbaka.


dåliga-saker-kommer-alltid-att-hända-i-livet-folk-kommer-att-skada-dig-men-kan-inte-använda-det-som-ursäkt-för-att-skada-någon-tillbaka
dåligasakerkommeralltidatthändalivetfolkskadadigmenkaninteanvändadetsomursäktfrnågontillbakadåliga sakersaker kommerkommer alltidalltid attatt händahända ii livetfolk kommerkommer attatt skadaskada digmen dudu kankan inteinte användaanvända detdet somsom enen ursäktursäkt förför attatt skadaskada någonnågon tillbakadåliga saker kommersaker kommer alltidkommer alltid attalltid att händaatt hända ihända i livetfolk kommer attkommer att skadaatt skada digmen du kandu kan intekan inte användainte använda detanvända det somdet som ensom en ursäkten ursäkt förursäkt för attför att skadaatt skada någonskada någon tillbakadåliga saker kommer alltidsaker kommer alltid attkommer alltid att händaalltid att hända iatt hända i livetfolk kommer att skadakommer att skada digmen du kan intedu kan inte användakan inte använda detinte använda det somanvända det som endet som en ursäktsom en ursäkt fören ursäkt för attursäkt för att skadaför att skada någonatt skada någon tillbakadåliga saker kommer alltid attsaker kommer alltid att händakommer alltid att hända ialltid att hända i livetfolk kommer att skada digmen du kan inte användadu kan inte använda detkan inte använda det sominte använda det som enanvända det som en ursäktdet som en ursäkt försom en ursäkt för atten ursäkt för att skadaursäkt för att skada någonför att skada någon tillbaka

De människor som verkligen bryr sig kommer inte att skada dig, men om de gör det, kompetenskraven se det i deras ögon, för de kommer att skada alltförÄlska dig inte skada mig. Det enda som håller på att skada mig är det faktum att du aldrig kommer att älska mig tillbaka ..Folk kommer att skada dig, men låt inte det gör dig bitter, och inte ge upp på att hitta någon bättre.Människor kan vara grym, och de kommer att vara. Människor kan skada dig, krossa ditt hjärta och de kommer. Men bara du kan låta dem hålla skada dig...Jag kan inte lova en mycket utom för detta. Jag kommer aldrig att ljuga för dig, lura dig eller skada dig i mitt liv. Jag kommer alltid att älska digGe inte upp på allt i livet bara på grund av några dåliga saker. Om du fortsätta kämpa bra saker kommer att hända dig också.