De säger ingenting varar för evigt, vi måste bevisa att de har fel


de-säger-ingenting-varar-för-evigt-vi-måste-bevisa-att-de-har-fel
desägeringentingvararfrevigtvimåstebevisaattdeharfelde sägersäger ingentingingenting vararvarar förför evigtvi måstemåste bevisabevisa attatt dede harhar felde säger ingentingsäger ingenting vararingenting varar förvarar för evigtvi måste bevisamåste bevisa attbevisa att deatt de harde har felde säger ingenting vararsäger ingenting varar föringenting varar för evigtvi måste bevisa attmåste bevisa att debevisa att de haratt de har felde säger ingenting varar försäger ingenting varar för evigtvi måste bevisa att demåste bevisa att de harbevisa att de har fel

Ingenting varar för evigt så varför skulle vi?Om ingenting varar för evigt, kommer du bli min ingenting?Inte lyssnar eller tänka på något andra människor säger om dig. Bara leva ditt liv och bevisa att de har fel.Lita aldrig någon som inte tillåter dig att bevisa att de har fel. I de flesta fall, de redan vet att de är.Ingenting varar för evigt, men min kärlek och min tro för Gud förblir evigt.Ibland måste vi testa folk. Inte för att vi inte litar på dem. Men bara för att se hur mycket de är villiga att bevisa att de vill att vi i deras liv.