De säger ingenting varar för evigt, vi måste bevisa att de har fel


de-säger-ingenting-varar-för-evigt-vi-måste-bevisa-att-de-har-fel
desägeringentingvararfrevigtvimåstebevisaattdeharfelde sägersäger ingentingingenting vararvarar förför evigtvi måstemåste bevisabevisa attatt dede harhar felde säger ingentingsäger ingenting vararingenting varar förvarar för evigtvi måste bevisamåste bevisa attbevisa att deatt de harde har felde säger ingenting vararsäger ingenting varar föringenting varar för evigtvi måste bevisa attmåste bevisa att debevisa att de haratt de har felde säger ingenting varar försäger ingenting varar för evigtvi måste bevisa att demåste bevisa att de harbevisa att de har fel

Om ingenting varar för evigt, kommer du bli min ingenting?Ingenting varar för evigt, men min kärlek och min tro för Gud förblir evigt.Min kära ingenting varar för evigtIngenting varar för evigt så varför skulle vi?Ingenting varar för evigt, men jorden och himlen.Ingenting varar för evigt... Inte ens dina bekymmer.