Den ledande regeln för advokat, som för mannen varannan ringer, är flit. Lämna ingenting för morgondagen som kan göras i dag.


den-ledande-regeln-för-advokat-som-för-mannen-varannan-ringer-är-flit-lämna-ingenting-för-morgondagen-som-kan-göras-i-dag
abraham lincolndenledanderegelnfradvokatsommannenvarannanringerärflitlämnaingentingmorgondagenkangrasdagden ledandeledande regelnregeln förför advokatsom förför mannenmannen varannanvarannan ringerär flitlämna ingentingingenting förför morgondagenmorgondagen somsom kankan görasgöras ii dagden ledande regelnledande regeln förregeln för advokatsom för mannenför mannen varannanmannen varannan ringerlämna ingenting föringenting för morgondagenför morgondagen sommorgondagen som kansom kan göraskan göras igöras i dagden ledande regeln förledande regeln för advokatsom för mannen varannanför mannen varannan ringerlämna ingenting för morgondageningenting för morgondagen somför morgondagen som kanmorgondagen som kan görassom kan göras ikan göras i dagden ledande regeln för advokatsom för mannen varannan ringerlämna ingenting för morgondagen somingenting för morgondagen som kanför morgondagen som kan görasmorgondagen som kan göras isom kan göras i dag

Lämna ingenting för morgondagen som kan göras idag.Gör något varje dag som du inte vill göra; detta är den gyllene regeln för att förvärva för vana att göra din plikt utan smärta.Vänta inte till i morgon för att göra något som kan göras i dag eftersom man ofta senare är aldrig.Lämna det förflutna bakom, eller det kan förstöra din framtid. Lev livet för vad morgondagen har att erbjuda, inte för vad igår tagit bort.Jag går som en zombie för Halloween genom slouching halvdöd vid mitt skrivbord som varannan dag på åretMannen minst beroende morgondagen går att möta morgondagen mest glatt