Den pinsamma ögonblick då du faktiskt har att berätta för någon att du sarkastisk.


den-pinsamma-ögonblick-då-faktiskt-har-att-berätta-för-någon-att-sarkastisk
denpinsammagonblickfaktisktharattberättafrnågonsarkastiskden pinsammapinsamma ögonblickögonblick dådu faktisktfaktiskt harhar attatt berättaberätta förför någonnågon attatt dudu sarkastiskden pinsamma ögonblickpinsamma ögonblick dåögonblick då dudå du faktisktdu faktiskt harfaktiskt har atthar att berättaatt berätta förberätta för någonför någon attnågon att duatt du sarkastiskden pinsamma ögonblick dåpinsamma ögonblick då duögonblick då du faktisktdå du faktiskt hardu faktiskt har attfaktiskt har att berättahar att berätta föratt berätta för någonberätta för någon attför någon att dunågon att du sarkastiskden pinsamma ögonblick då dupinsamma ögonblick då du faktisktögonblick då du faktiskt hardå du faktiskt har attdu faktiskt har att berättafaktiskt har att berätta förhar att berätta för någonatt berätta för någon attberätta för någon att duför någon att du sarkastisk

Den pinsamma ögonblick när du våg tillbaka på någon som inte var faktiskt viftar på digDen pinsamma ögonblick när någon du hatar tror att deras åsikt är giltig.Den pinsamma ögonblick när du ser en lärare någon annanstans än skolan.Den pinsamma ögonblick när någon tar din sarkasm allvar.Den pinsamma ögonblick när du låtsas att du pratar med någon i telefon och sedan ringer.Den pinsamma ögonblick då wikipedia har kopierat dina läxor.