Den primära tecken på en välordnad sinne är en människas förmåga att stanna kvar i ett och samma ställe och ligga kvar i sitt eget företag


den-primära-tecken-på-välordnad-sinne-är-människas-förmåga-att-stanna-kvar-i-ett-och-samma-ställe-och-ligga-kvar-i-sitt-eget-företag
senecadenprimärateckenvälordnadsinneärmänniskasfrmågaattstannakvarettochsammaställeliggasittegetfretagden primäraprimära teckentecken påen välordnadvälordnad sinnesinne ären människasmänniskas förmågaförmåga attatt stannastanna kvarkvar ii ettett ochoch sammasamma ställeställe ochoch liggaligga kvarkvar ii sittsitt egeteget företagden primära teckenprimära tecken påtecken på enpå en välordnaden välordnad sinnevälordnad sinne ärsinne är enär en människasen människas förmågamänniskas förmåga attförmåga att stannaatt stanna kvarstanna kvar ikvar i etti ett ochett och sammaoch samma ställesamma ställe ochställe och liggaoch ligga kvarligga kvar ikvar i sitti sitt egetsitt eget företagden primära tecken påprimära tecken på entecken på en välordnadpå en välordnad sinneen välordnad sinne ärvälordnad sinne är ensinne är en människasär en människas förmågaen människas förmåga attmänniskas förmåga att stannaförmåga att stanna kvaratt stanna kvar istanna kvar i ettkvar i ett ochi ett och sammaett och samma ställeoch samma ställe ochsamma ställe och liggaställe och ligga kvaroch ligga kvar iligga kvar i sittkvar i sitt egeti sitt eget företagden primära tecken på enprimära tecken på en välordnadtecken på en välordnad sinnepå en välordnad sinne ären välordnad sinne är envälordnad sinne är en människassinne är en människas förmågaär en människas förmåga atten människas förmåga att stannamänniskas förmåga att stanna kvarförmåga att stanna kvar iatt stanna kvar i ettstanna kvar i ett ochkvar i ett och sammai ett och samma ställeett och samma ställe ochoch samma ställe och liggasamma ställe och ligga kvarställe och ligga kvar ioch ligga kvar i sittligga kvar i sitt egetkvar i sitt eget företag

En verklig relation måste bestå av två primära tecken, en som vet hur man litar på, och en förmåga att förstå.När stat och religion är ett, blir religionen ett medel för den kraftfulla att stanna kvar vid makten.Förstå varför kasinon och tävlingsbanor stanna kvar i verksamheten - spelaren förlorar alltid på lång siktVi är nummer ett anpassade yacht byggare i världen och mitt mål är att stanna kvarLivet går vidare... om du väljer att gå vidare och ta en chans i det okända. Eller stanna kvar, låst i det förflutna, tänker på vad som kunde varit.Gå i pension? Jag kommer att stanna i showbusiness tills jag är den enda kvar