Den som sår artighet skördar vänskap, och han som planterar godhet samlar kärlek


den-som-sår-artighet-skördar-vänskap-och-han-som-planterar-godhet-samlar-kärlek
ordspråkdensomsårartighetskrdarvänskapochhanplanterargodhetsamlarkärlekden somsom sårsår artighetartighet skördarskördar vänskapoch hanhan somsom planterarplanterar godhetgodhet samlarsamlar kärlekden som sårsom sår artighetsår artighet skördarartighet skördar vänskapoch han somhan som planterarsom planterar godhetplanterar godhet samlargodhet samlar kärlekden som sår artighetsom sår artighet skördarsår artighet skördar vänskapoch han som planterarhan som planterar godhetsom planterar godhet samlarplanterar godhet samlar kärlekden som sår artighet skördarsom sår artighet skördar vänskapoch han som planterar godhethan som planterar godhet samlarsom planterar godhet samlar kärlek

Den som sår onda skördar ånger.Som sår skräck, skördar vapen.Bedöm inte varje enskild dag efter den skörd du skördar, utan utifrån de frön du planterar.Du kan fritt välja mellan lydnad och olydnad, men vet att en man skördar vad han sår.Kärlek är inte något man sår och skördar omedelbart, du måste se det växa och bli starkare.I livet, är den bästa kärleken det slag som väcker själen och vi har inga tvivel, den typ av kärlek som planterar en brand i våra hjärtan som aldrig går ur.