Ditt leende är som solen och det lyser upp min dag. Dina tankar i mitt huvud skapa sweetest melodi och jag kan inte låta bli att falla för dig


ditt-leende-är-som-solen-och-det-lyser-upp-min-dag-dina-tankar-i-mitt-huvud-skapa-sweetest-melodi-och-jag-kan-inte-lå-bli-att-falla-för-dig
dittleendeärsomsolenochdetlyseruppmindagdinatankarmitthuvudskapasweetestmelodijagkanintelåtabliattfallafrdigditt leendeleende ärär somsom solensolen ochoch detdet lyserlyser uppupp minmin dagdina tankartankar ii mittmitt huvudhuvud skapaskapa sweetestsweetest melodimelodi ochoch jagjag kankan inteinte låtalåta blibli attatt fallafalla förför digditt leende ärleende är somär som solensom solen ochsolen och detoch det lyserdet lyser upplyser upp minupp min dagdina tankar itankar i mitti mitt huvudmitt huvud skapahuvud skapa sweetestskapa sweetest melodisweetest melodi ochmelodi och jagoch jag kanjag kan intekan inte låtainte låta blilåta bli attbli att fallaatt falla förfalla för digditt leende är somleende är som solenär som solen ochsom solen och detsolen och det lyseroch det lyser uppdet lyser upp minlyser upp min dagdina tankar i mitttankar i mitt huvudi mitt huvud skapamitt huvud skapa sweetesthuvud skapa sweetest melodiskapa sweetest melodi ochsweetest melodi och jagmelodi och jag kanoch jag kan intejag kan inte låtakan inte låta bliinte låta bli attlåta bli att fallabli att falla föratt falla för digditt leende är som solenleende är som solen ochär som solen och detsom solen och det lysersolen och det lyser uppoch det lyser upp mindet lyser upp min dagdina tankar i mitt huvudtankar i mitt huvud skapai mitt huvud skapa sweetestmitt huvud skapa sweetest melodihuvud skapa sweetest melodi ochskapa sweetest melodi och jagsweetest melodi och jag kanmelodi och jag kan inteoch jag kan inte låtajag kan inte låta blikan inte låta bli attinte låta bli att fallalåta bli att falla förbli att falla för dig

Alla vill vara solen som lyser upp ditt liv. Men jag skulle hellre vara din måne, så jag kan lysa på dig under din mörkaste timme när solen inteDe kanske inte behöver mig men de kan. Jag ska låta mitt huvud vara bara i sikte ett leende så liten som min kan vara just deras behov.Och mitt huvud sa till min hjärta låta kärleken växa men mitt hjärta sa mitt huvud denna gång inteJag kan inte förlora dig. För om jag någonsin gjorde det, skulle jag ha förlorat min bästa vän, min själ, min kompis, mitt leende, min skratt, och mitt allt.Även om jag är flexibel och redo att ta råd, kan jag inte bära ett paraply tankar över mitt huvud som skulle distrahera mig och påverka min musicerande.Idag kan tyckas sin stormiga och ful tills molnen rulla igenom och solen visas och lyser upp din dag.