Du kan bara besluta att bli mer häftigt, beroende på vilket sätt du vill, och sedan leta upp det på internet för att räkna ut hur. - Citat Burken

Du kan bara besluta att bli mer häftigt, beroende på vilket sätt du vill, och sedan leta upp det på internet för att räkna ut hur.


du-kan-bara-besluta-att-bli-mer-häftigt-beroende-på-vilket-sätt-vill-och-sedan-leta-upp-det-på-internet-för-att-räkna-ut-hur
kanbarabeslutaattblimerhäftigtberoendevilketsättvillochsedanletauppdetinternetfrräknauthurdu kankan barabara beslutabesluta attatt blibli mermer häftigtberoende påpå vilketvilket sättsätt dudu villoch sedansedan letaleta uppupp detdet påpå internetinternet förför attatt räknaräkna utut hurdu kan barakan bara beslutabara besluta attbesluta att bliatt bli merbli mer häftigtberoende på vilketpå vilket sättvilket sätt dusätt du villoch sedan letasedan leta uppleta upp detupp det pådet på internetpå internet förinternet för attför att räknaatt räkna uträkna ut hurdu kan bara beslutakan bara besluta attbara besluta att blibesluta att bli meratt bli mer häftigtberoende på vilket sättpå vilket sätt duvilket sätt du villoch sedan leta uppsedan leta upp detleta upp det påupp det på internetdet på internet förpå internet för attinternet för att räknaför att räkna utatt räkna ut hurdu kan bara besluta attkan bara besluta att blibara besluta att bli merbesluta att bli mer häftigtberoende på vilket sätt dupå vilket sätt du villoch sedan leta upp detsedan leta upp det påleta upp det på internetupp det på internet fördet på internet för attpå internet för att räknainternet för att räkna utför att räkna ut hur

Ta reda på vad det är som du vill, oavsett om det är en person eller mål. Sedan räkna ut hur man får det, och när du har det, hålla det näraDu kan aldrig lära en kille att älska dig på det sätt du vill bli älskad. Du måste vänta för honom att göra det på sitt eget sätt på sin egen tid.För att bli framgångsrik, måste du bestämma exakt vad du vill åstadkomma, sedan besluta att betala priset för att få det.Helt enkelt. Behandla människor på det sätt du själv vill bli behandlad. Och alltid älska det sätt du vill bli älskad!!!Du måste definiera det innan du kan driva det. Vet du vad du vill, räkna ut hur du kommer att få det och gå efter det.Behandla människor på det sätt du själv vill bli behandlad. prata med folk på det sätt du vill bli talat med. Respekt tjänas anges inte.