Du måste ha en dålig dag då och då, annars kommer du aldrig vet vad en bra dag känns. - Citat Burken

Du måste ha en dålig dag då och då, annars kommer du aldrig vet vad en bra dag känns.


du-måste-ha-dålig-dag-då-och-då-annars-kommer-aldrig-vet-vad-bra-dag-känns
måstehadåligdagochannarskommeraldrigvetvadbrakännsdu måstemåste haha enen dåligdålig dagdag dådå ochoch dåannars kommerkommer dudu aldrigaldrig vetvet vadvad enen brabra dagdag kännsdu måste hamåste ha enha en dåligen dålig dagdålig dag dådag då ochdå och dåannars kommer dukommer du aldrigdu aldrig vetaldrig vet vadvet vad envad en braen bra dagbra dag kännsdu måste ha enmåste ha en dåligha en dålig dagen dålig dag dådålig dag då ochdag då och dåannars kommer du aldrigkommer du aldrig vetdu aldrig vet vadaldrig vet vad envet vad en bravad en bra dagen bra dag kännsdu måste ha en dåligmåste ha en dålig dagha en dålig dag dåen dålig dag då ochdålig dag då och dåannars kommer du aldrig vetkommer du aldrig vet vaddu aldrig vet vad enaldrig vet vad en bravet vad en bra dagvad en bra dag känns

Du måste ha en dålig dag varje gång på ett tag... annars kommer du aldrig vet vad en bra dag känns.En dag kommer att komma då du skrattar åt dina tidigare ansträngningar. Det kommer att vara den dag då du skrattar här och nu.Jag får upp varje morgon och det kommer att bli en stor dag. Man vet aldrig när det kommer att vara över så jag vägrar att ha en dålig dag.Du kan inte ha en bra dag med en dålig attityd, och du kan inte ha en dålig dag med en bra attityd.Tja, kom ihåg vad du sa, eftersom det i en dag eller två, jag har en kvick och blåsbildning retorten! Du kommer bli förkrossad då!Oavsett om det är en bra dag eller en dålig dag, måste vi veta hur man lever i Guds nåd.