Duracell batteriet-maker, byggt delar av sin nya internationella huvudkontoret med hjälp av material från sitt eget avfall.


duracell-batteriet-maker-byggt-delar-av-sin-nya-internationella-huvudkontoret-med-hjälp-av-material-från-sitt-eget-avfall
duracellbatterietmakerbyggtdelaravsinnyainternationellahuvudkontoretmedhjälpmaterialfrånsittegetavfallbyggt delardelar avav sinsin nyanya internationellainternationella huvudkontorethuvudkontoret medmed hjälphjälp avav materialmaterial frånfrån sittsitt egeteget avfallbyggt delar avdelar av sinav sin nyasin nya internationellanya internationella huvudkontoretinternationella huvudkontoret medhuvudkontoret med hjälpmed hjälp avhjälp av materialav material frånmaterial från sittfrån sitt egetsitt eget avfallbyggt delar av sindelar av sin nyaav sin nya internationellasin nya internationella huvudkontoretnya internationella huvudkontoret medinternationella huvudkontoret med hjälphuvudkontoret med hjälp avmed hjälp av materialhjälp av material frånav material från sittmaterial från sitt egetfrån sitt eget avfallbyggt delar av sin nyadelar av sin nya internationellaav sin nya internationella huvudkontoretsin nya internationella huvudkontoret mednya internationella huvudkontoret med hjälpinternationella huvudkontoret med hjälp avhuvudkontoret med hjälp av materialmed hjälp av material frånhjälp av material från sittav material från sitt egetmaterial från sitt eget avfall

Modern arkitektur betyder inte att användningen av omogna nya material; det viktigaste är att förädla material i en mer human riktning.Creede är byggt av nya furubräder och ligger mellan två enorma berg täckta med tallar och snö.Varje kropp har så bra ett yttrande av sin egen förståelse för att tänka på sitt eget sätt bäst.Allt ändlöst argumenterande om sinnet produceras av sinnet självt, för sitt eget skydd, sin fortsatta överlevnad och utvidgning.Stora sporter är stora delar av samhället. Det är inte avvikande att ha människor som älskar sport kommer från andra delar av samhället.Mina byggnader talar inte i ord utan med hjälp av sin egen rymd