En änka vägran av en älskare är sällan så tydlig att det utesluter hopp.


en-änka-vägran-av-älskare-är-sällan-så-tydlig-att-det-utesluter-hopp
änkavägranavälskareärsällantydligattdetutesluterhoppen änkaänka vägranvägran avav enen älskareälskare ärär sällansällan såså tydligtydlig attatt detdet utesluterutesluter hoppen änka vägranänka vägran avvägran av enav en älskareen älskare ärälskare är sällanär sällan såsällan så tydligså tydlig atttydlig att detatt det utesluterdet utesluter hoppen änka vägran avänka vägran av envägran av en älskareav en älskare ären älskare är sällanälskare är sällan såär sällan så tydligsällan så tydlig attså tydlig att dettydlig att det utesluteratt det utesluter hoppen änka vägran av enänka vägran av en älskarevägran av en älskare ärav en älskare är sällanen älskare är sällan såälskare är sällan så tydligär sällan så tydlig attsällan så tydlig att detså tydlig att det uteslutertydlig att det utesluter hopp

Vetenskap är vägran att tro på grundval av hopp.Vägen för utvecklingen är en upptäcktsresa som är tydlig endast i efterhand, och sällan en rak linje.Det finns tre klasser av män älskare av visdom, älskare av ära och älskare av vinst.En kvinna kastar sällan en älskare - tills hon är säker på en annan.Bra älskare förstå varandra. Bättre älskare respekterar varandra. Bästa vänner lever för att lita på varandra. Stor älskare bo i varandra.Lagar för mild sällan lydde alltför svår, sällan utförda.