En kandidat är en man som aldrig gör samma misstag en gång


en-kandidat-är-man-som-aldrig-gör-samma-misstag-gång
kandidatärmansomaldriggrsammamisstaggången kandidatkandidat ären manman somsom aldrigaldrig görgör sammasamma misstagmisstag enen gången kandidat ärkandidat är enär en manen man somman som aldrigsom aldrig göraldrig gör sammagör samma misstagsamma misstag enmisstag en gången kandidat är enkandidat är en manär en man somen man som aldrigman som aldrig görsom aldrig gör sammaaldrig gör samma misstaggör samma misstag ensamma misstag en gången kandidat är en mankandidat är en man somär en man som aldrigen man som aldrig görman som aldrig gör sammasom aldrig gör samma misstagaldrig gör samma misstag engör samma misstag en gång

En kandidat är en kille som aldrig gjort samma misstag en gång.Framgång består inte i aldrig att göra misstag men aldrig gör det samma en andra gångFramgång består inte av aldrig gör ett misstag, men aldrig göra samma misstag andra gången.Man gör misstag som är livet. Men det är aldrig ett misstag att ha älskatGör aldrig samma misstag två gånger.Du kan aldrig göra samma misstag eftersom andra gången du gör det, det är inte ett misstag, det är en VAL.