Förväntar sig världen för att behandla dig rättvist eftersom du är bra är som väntar tjuren inte att ta betalt för att du är vegetarian


förväntar-sig-världen-för-att-behandla-dig-rättvist-eftersom-är-bra-är-som-väntar-tjuren-inte-att-betalt-för-att-är-vegetarian
frväntarsigvärldenfrattbehandladigrättvisteftersomärbrasomväntartjurenintebetaltvegetarianförväntar sigsig världenvärlden förför attatt behandlabehandla digdig rättvisträttvist eftersomeftersom duär brabra ärär somsom väntarväntar tjurentjuren inteinte attatt tata betaltbetalt förför attatt duär vegetarianförväntar sig världensig världen förvärlden för attför att behandlaatt behandla digbehandla dig rättvistdig rättvist eftersomrättvist eftersom dueftersom du ärdu är braär bra ärbra är somär som väntarsom väntar tjurenväntar tjuren intetjuren inte attinte att taatt ta betaltta betalt förbetalt för attför att duatt du ärdu är vegetarianförväntar sig världen försig världen för attvärlden för att behandlaför att behandla digatt behandla dig rättvistbehandla dig rättvist eftersomdig rättvist eftersom durättvist eftersom du äreftersom du är bradu är bra ärär bra är sombra är som väntarär som väntar tjurensom väntar tjuren inteväntar tjuren inte atttjuren inte att tainte att ta betaltatt ta betalt förta betalt för attbetalt för att duför att du äratt du är vegetarianförväntar sig världen för attsig världen för att behandlavärlden för att behandla digför att behandla dig rättvistatt behandla dig rättvist eftersombehandla dig rättvist eftersom dudig rättvist eftersom du ärrättvist eftersom du är braeftersom du är bra ärdu är bra är somär bra är som väntarbra är som väntar tjurenär som väntar tjuren intesom väntar tjuren inte attväntar tjuren inte att tatjuren inte att ta betaltinte att ta betalt föratt ta betalt för attta betalt för att dubetalt för att du ärför att du är vegetarian

Förväntar sig världen för att behandla dig rättvist eftersom du är en god människa är lite som förväntar sig en tjur inte attackera dig eftersom du är vegetarianFörväntar liv att behandla dig väl att du är en god människa är som förväntar sig en arg tjur inte att ta betalt för att du är vegetarian.Förväntar sig samhället att behandla dig som du behandlar det är som väntar lejonet inte bita dig att bara för att du är vegetarian.Förväntar sig världen för att vara rättvis med dig eftersom du är rättvisa är som förväntar lejonet inte att äta dig eftersom du inte äter honom.Behandla människor på det sätt man förväntar sig att behandla dig.Du är inte betalt för att arbeta hårt och betalat för ansträngning alls. Du får betalt för resultat.