Framgång har ingenting att göra med vad du får i livet eller åstadkomma själv. Det är vad du gör för andra.


framgång-har-ingenting-att-göra-med-vad-får-i-livet-eller-åstadkomma-själv-det-är-vad-gör-för-andra
framgångharingentingattgramedvadfårlivetelleråstadkommasjälvdetärgrfrandraframgång harhar ingentingingenting attatt göragöra medmed vadvad dudu fårfår ii livetlivet ellereller åstadkommaåstadkomma självdet ärär vadvad dudu görgör förframgång har ingentinghar ingenting attingenting att göraatt göra medgöra med vadmed vad duvad du fårdu får ifår i liveti livet ellerlivet eller åstadkommaeller åstadkomma självdet är vadär vad duvad du gördu gör förgör för andraframgång har ingenting atthar ingenting att göraingenting att göra medatt göra med vadgöra med vad dumed vad du fårvad du får idu får i livetfår i livet elleri livet eller åstadkommalivet eller åstadkomma självdet är vad duär vad du görvad du gör fördu gör för andraframgång har ingenting att görahar ingenting att göra medingenting att göra med vadatt göra med vad dugöra med vad du fårmed vad du får ivad du får i livetdu får i livet ellerfår i livet eller åstadkommai livet eller åstadkomma självdet är vad du görär vad du gör förvad du gör för andra

Framgång handlar inte bara om vad du åstadkomma i ditt liv det handlar om vad du inspirera andra att göraFramgång mäts inte av vad du gör i förhållande till vad andra gör. Det mäts genom vad du gör med möjlighet Gud gav digDin framgång i livet kommer att vara i direkt proportion till vad du gör när du gör vad du förväntas göra.I en skola där alla är kända eller rika eller vad som helst, har du en kultur, Grunden för framgång är inte vad du har eller vem du är. Det är vad ni har blivit och hur bra du känner dig själv och det liv du har.Livet är bäst levde när du bry sig mindre om vad andra säger eller gör dig och fokusera på vad Gud redan har lovat dig.