Goodbyes är hårda. Det kan vara svårt för den person som lämnar, men det är alltid svårare för en kvar.


goodbyes-är-hårda-det-kan-vara-svårt-för-den-person-som-lämnar-men-det-är-alltid-svårare-för-kvar
goodbyesärhårdadetkanvarasvårtfrdenpersonsomlämnarmendetalltidsvårarekvargoodbyes ärär hårdadet kankan varavara svårtsvårt förför denden personperson somsom lämnarmen detdet ärär alltidalltid svåraresvårare förför enen kvargoodbyes är hårdadet kan varakan vara svårtvara svårt försvårt för denför den personden person somperson som lämnarmen det ärdet är alltidär alltid svårarealltid svårare försvårare för enför en kvardet kan vara svårtkan vara svårt förvara svårt för densvårt för den personför den person somden person som lämnarmen det är alltiddet är alltid svårareär alltid svårare föralltid svårare för ensvårare för en kvardet kan vara svårt förkan vara svårt för denvara svårt för den personsvårt för den person somför den person som lämnarmen det är alltid svåraredet är alltid svårare förär alltid svårare för enalltid svårare för en kvar

Det är alltid svårare att vara kvar än att vara den som går...Stepping på en helt ny väg är svårt, men inte svårare än kvar i en situation, som inte vårda för hela kvinnan.Det är tänkt att vara svårt. Om det var inte svårt, skulle alla göra det. Den hårda... är det som gör det bra!Hur kan en person få så många tårar till ett litet öga? Det är svårt att bli kär, men ännu svårare att säga adjö.Det är svårt för släppa taget, men det är ännu svårare för att hålla på för någon som inte är där när du behöver dem.Det kan bli lite svårare innan det blir lättare. Men det kommer att bli bättre, du bara måste göra det genom det hårda saker först.