Harmony är en fas av lagen vars andliga uttryck är kärlek.


harmony-är-fas-av-lagen-vars-andliga-uttryck-är-kärlek
james allenharmonyärfasavlagenvarsandligauttryckkärlekharmony ären fasfas avav lagenlagen varsandliga uttryckuttryck ärär kärlekharmony är enär en fasen fas avfas av lagenav lagen varslagen vars andligavars andliga uttryckandliga uttryck äruttryck är kärlekharmony är en fasär en fas aven fas av lagenfas av lagen varsav lagen vars andligalagen vars andliga uttryckvars andliga uttryck ärandliga uttryck är kärlekharmony är en fas avär en fas av lagenen fas av lagen varsfas av lagen vars andligaav lagen vars andliga uttrycklagen vars andliga uttryck ärvars andliga uttryck är kärlek

En kvinna vars leende är öppen och vars uttryck är glad har skönhet, oavsett vad hon bär...En kvinna vars leende är öppen och vars uttryck är glad har ett slags skönhet oavsett vad hon bär.KÄRLEK är av två slag: fysiska och andliga och den renaste formen av kärlek innehåller lika mycket av bådaVarje kritik, och uttryck av ilska är diagnos dom tragiska uttryck för en icke tillgodosett behov.Respekt är en av de största uttryck för kärlek.Kärlek är uppfyllandet av lagen.