Herren ersättning thy arbete, och en full lön ges dig Herren, Israels Gud, under vars vingar du har kommit att lita på. (Ruth 2:12)


herren-ersättning-thy-arbete-och-full-lön-ges-dig-herren-israels-gud-under-vars-vingar-har-kommit-att-lita-på-ruth-212
bibleherrenersättningthyarbeteochfulllngesdigherrenisraelsgudundervarsvingarharkommitattlitaruth212herren ersättningersättning thythy arbeteoch enen fullfull lönlön gesges digdig herrenisraels gudunder varsvars vingarvingar dudu harhar kommitkommit attatt litalita påherren ersättning thyersättning thy arbeteoch en fullen full lönfull lön geslön ges digges dig herrenunder vars vingarvars vingar duvingar du hardu har kommithar kommit attkommit att litaatt lita påherren ersättning thy arbeteoch en full lönen full lön gesfull lön ges diglön ges dig herrenunder vars vingar duvars vingar du harvingar du har kommitdu har kommit atthar kommit att litakommit att lita påoch en full lön gesen full lön ges digfull lön ges dig herrenunder vars vingar du harvars vingar du har kommitvingar du har kommit attdu har kommit att litahar kommit att lita på

Israel, sätta ditt hopp i Herren, för med Herren är nåd och med honom är full inlösenInte dyrka någon annan gud, ty Herren, vars namn är Svartsjuk, är en nitälskande GudLycklig är att folk vars Gud är Herren Psalm 144: 15Herren gav och Herren har tagit bort; välsignat vare Herrens namnInte bara be Herren, men också tänka på vad Herren begär av dig.Han litade på Herren Gud Israels så att efter honom ingen var honom lik bland alla Juda konungar, eller någon som var före honom. (2 Kung 18: 5)