Hoppet är tron att vi skulle få det gjort, och tro är den kunskap vi kommer att få det gjort.


hoppet-är-tron-att-vi-skulle-få-det-gjort-och-tro-är-den-kunskap-vi-kommer-att-få-det-gjort
hoppetärtronattviskulledetgjortochtrodenkunskapkommergjorthoppet ärär trontron attatt vivi skulleskulle fåfå detdet gjortoch trotro ärär denden kunskapkunskap vivi kommerkommer attatt fåfå detdet gjorthoppet är tronär tron atttron att viatt vi skullevi skulle fåskulle få detfå det gjortoch tro ärtro är denär den kunskapden kunskap vikunskap vi kommervi kommer attkommer att fåatt få detfå det gjorthoppet är tron attär tron att vitron att vi skulleatt vi skulle fåvi skulle få detskulle få det gjortoch tro är dentro är den kunskapär den kunskap viden kunskap vi kommerkunskap vi kommer attvi kommer att fåkommer att få detatt få det gjorthoppet är tron att viär tron att vi skulletron att vi skulle fåatt vi skulle få detvi skulle få det gjortoch tro är den kunskaptro är den kunskap viär den kunskap vi kommerden kunskap vi kommer attkunskap vi kommer att fåvi kommer att få detkommer att få det gjort

Jag är gjort talar, gjort försök, gjort ger hopp, gjort hopp, och viktigast av allt, gjort att få ont och bli besviken.För skulle kärlek vara kärlek fel sak finns ännu tro, men tron och kärleken och hoppet är alla i vänt.Att säga, Om skolan skickar ut barn med en önskan om kunskap och en uppfattning om hur att förvärva och använda det, kommer det att ha gjort sitt arbeteDu kan inte motivera de saker som du har gjort fel. Det som är gjort är gjort. Men du kan ändra nu och bli en bättre människa från denna punkt framåt.Han visste att han gjort ett misstag. Du kan se det i hans ansikte varje gång hon gick in i rummet. Han önskade att han skulle ha gjort det till henne.