Hoppet är tron att vi skulle få det gjort, och tro är den kunskap vi kommer att få det gjort.


hoppet-är-tron-att-vi-skulle-få-det-gjort-och-tro-är-den-kunskap-vi-kommer-att-få-det-gjort
hoppetärtronattviskulledetgjortochtrodenkunskapkommergjorthoppet ärär trontron attatt vivi skulleskulle fåfå detdet gjortoch trotro ärär denden kunskapkunskap vivi kommerkommer attatt fåfå detdet gjorthoppet är tronär tron atttron att viatt vi skullevi skulle fåskulle få detfå det gjortoch tro ärtro är denär den kunskapden kunskap vikunskap vi kommervi kommer attkommer att fåatt få detfå det gjorthoppet är tron attär tron att vitron att vi skulleatt vi skulle fåvi skulle få detskulle få det gjortoch tro är dentro är den kunskapär den kunskap viden kunskap vi kommerkunskap vi kommer attvi kommer att fåkommer att få detatt få det gjorthoppet är tron att viär tron att vi skulletron att vi skulle fåatt vi skulle få detvi skulle få det gjortoch tro är den kunskaptro är den kunskap viär den kunskap vi kommerden kunskap vi kommer attkunskap vi kommer att fåvi kommer att få detkommer att få det gjort

Jag är gjort talar, gjort försök, gjort ger hopp, gjort hopp, och viktigast av allt, gjort att få ont och bli besviken.Musiker kan köra detta tillstånd bättre än politikerna. Vi kommer inte att få mycket gjort på morgonen, men vi kommer att arbeta sent och vara ärlig.Allt i den värld vi vill göra eller få gjort, måste vi göra med och genom människor.Vi kan aldrig vara i fred om vi fortsätter att tänka på två saker. När kommer en tjänst vi har gjort returneras och hur man hämnas fel gjort mot ossDet finns så många saker som vi önskar att vi hade gjort igår, så få att vi känner för att göra idag.Vi måste lita på vårt eget tänkande. Tillit där vi ska. Och få jobbet gjort.