Ingen person är din vän som kräver din tystnad, eller förnekar din rätt att växa.


ingen-person-är-din-vän-som-kräver-din-tystnad-eller-förnekar-din-rätt-att-växa
ingenpersonärdinvänsomkrävertystnadellerfrnekarrättattväxaingen personperson ärär dindin vänvän somsom kräverkräver dindin tystnadeller förnekarförnekar dindin rätträtt attatt växaingen person ärperson är dinär din vändin vän somvän som kräversom kräver dinkräver din tystnadeller förnekar dinförnekar din rättdin rätt atträtt att växaingen person är dinperson är din vänär din vän somdin vän som krävervän som kräver dinsom kräver din tystnadeller förnekar din rättförnekar din rätt attdin rätt att växaingen person är din vänperson är din vän somär din vän som kräverdin vän som kräver dinvän som kräver din tystnadeller förnekar din rätt attförnekar din rätt att växa

Livets mest djupa känslor ofta expressd i tystnad och den som kan läsa volymer från din tystnad är din sanna följeslagare.Du spärra din dröm när du låter din rädsla för att växa sig större än din tro.Precis som din kropp och livsstil kan vara hälsosam eller ohälsosam, samma sak gäller med din tro. Din tro kan vara din medicin eller din gift.När du tittar runt och din värld faller sönder eller när du tror att ingen älskar dig, är din bästa vän en springa till dig.Ta inte din frustration på någon som är där för dig. Ingen ska straffas för att vara din vän.Att säga till din vän: