Inte dra nytta av mig bara för att jag ger dig chanser. Det betyder inte att du kan missbruka dem om och om igen. - Citat Burken

Inte dra nytta av mig bara för att jag ger dig chanser. Det betyder inte att du kan missbruka dem om och om igen.


inte-dra-nytta-av-mig-bara-för-att-jag-ger-dig-chanser-det-betyder-inte-att-kan-missbruka-dem-om-och-om-igen
intedranyttaavmigbarafrattjaggerdigchanserdetbetyderintekanmissbrukademomochigeninte dradra nyttanytta avav migmig barabara förför attatt jagjag gerger digdig chanserdet betyderbetyder inteinte attatt dudu kankan missbrukamissbruka demdem omom ochoch omom igeninte dra nyttadra nytta avnytta av migav mig baramig bara förbara för attför att jagatt jag gerjag ger digger dig chanserdet betyder intebetyder inte attinte att duatt du kandu kan missbrukakan missbruka demmissbruka dem omdem om ochom och omoch om igeninte dra nytta avdra nytta av mignytta av mig baraav mig bara förmig bara för attbara för att jagför att jag geratt jag ger digjag ger dig chanserdet betyder inte attbetyder inte att duinte att du kanatt du kan missbrukadu kan missbruka demkan missbruka dem ommissbruka dem om ochdem om och omom och om igeninte dra nytta av migdra nytta av mig baranytta av mig bara förav mig bara för attmig bara för att jagbara för att jag gerför att jag ger digatt jag ger dig chanserdet betyder inte att dubetyder inte att du kaninte att du kan missbrukaatt du kan missbruka demdu kan missbruka dem omkan missbruka dem om ochmissbruka dem om och omdem om och om igen

Att vara snäll hearted betyder inte att jag tänker låta dig dra nytta av mig!Inte dra nytta av människor i ditt liv som du ringa dina vänner... dra nytta av de stunder som du får tillbringa med dem!!Vi bör inte se tillbaka om det inte är att dra nyttiga lärdomar från tidigare misstag, och i syfte att dra nytta av dyrköpt erfarenhet.Vi borde inte se tillbaka, om det inte är att dra nyttiga lärdomar från tidigare misstag och i syfte att dra nytta av kära köpte erfarenhetOm jag text dig, betyder det att jag saknar dig. Om jag inte texten du, det betyder bara att jag väntar på dig att sakna mig.Jag älskar min mamma. Jag ser helt upp till henne, och hon bara inte låta någon dra nytta av mig. Människor kan kalla det en scen mamma