Jag är så tacksam att jag har dig som en dotter.


jag-är-så-tacksam-att-jag-har-dig-som-dotter
jagärtacksamattjaghardigsomdotterjag ärså tacksamtacksam attatt jagjag harhar digdig somsom enen dotterjag är såär så tacksamså tacksam atttacksam att jagatt jag harjag har dighar dig somdig som ensom en dotterjag är så tacksamär så tacksam attså tacksam att jagtacksam att jag haratt jag har digjag har dig somhar dig som endig som en dotterjag är så tacksam attär så tacksam att jagså tacksam att jag hartacksam att jag har digatt jag har dig somjag har dig som enhar dig som en dotter

Jag är så stolt över att ha dig som en dotter.Och jag är så tacksam att jag har fått visa en annan sida av Trish.Jag har fått rådet att inte ha några fler barn av medicinska skäl, så det är det - butiken har stängt, även om jag skulle ha älskat en dotter.Jag är så glad att Gud gav mig en dotter som du.Jag har en dotter, vid en ung ålder och jag bor fortfarande hemma med mina föräldrar så vad! Jag är en ung mamma och en DAMN bra!Hennes partenogenetiska födelse från Adams kropp gör Eva sin dotter så att den judisk-kristna traditionen vilar på en primal far-dotter-incest motiv