Jag önskar att jag kunde google "saker att äta i mitt kylskåp" så jag skulle behöva gå ner och bli besviken. - Citat Burken

Jag önskar att jag kunde google


jag-önskar-att-jag-kunde-google-saker-att-ä-i-mitt-kylskåp-så-jag-skulle-behöva-gå-ner-och-bli-besviken
jagnskarattjagkundegooglesakerätamittkylskåpskullebehvanerochblibesvikenjag önskarönskar attatt jagjag kundekunde googlesaker attatt ätai mittmitt kylskåpså jagjag skulleskulle behövabehöva gågå nerner ochoch blibli besvikenjag önskar attönskar att jagatt jag kundejag kunde googlesaker att ätaatt äta iäta i mitti mitt kylskåpså jag skullejag skulle behövaskulle behöva gåbehöva gå nergå ner ochner och blioch bli besvikenjag önskar att jagönskar att jag kundeatt jag kunde googlesaker att äta iatt äta i mittäta i mitt kylskåpså jag skulle behövajag skulle behöva gåskulle behöva gå nerbehöva gå ner ochgå ner och bliner och bli besvikenjag önskar att jag kundeönskar att jag kunde googlesaker att äta i mittatt äta i mitt kylskåpså jag skulle behöva gåjag skulle behöva gå nerskulle behöva gå ner ochbehöva gå ner och bligå ner och bli besviken

Jag önskar bli kär hade trafikljus, så att jag skulle veta om jag skulle gå för det, sakta ner, eller bara sluta!Jag önskar bli kär har trafikljus också, så att jag skulle veta om jag skulle gå för det, sakta ner, eller bara sluta.Jag önskar att jag kunde vara med dig var du än är och var du går varje dag. Bara så jag inte skulle behöva sakna dig så.Jag önskar jag kunde gå tillbaka till den dagen jag träffade dig och bara gå därifrån. Eftersom ärligt, skulle det har sparat mig så mycket ont och smärta.Jag önskar jag kunde gå tillbaka till den dagen jag träffade dig och bara gå därifrån. Ärligt talat, skulle det har sparat mig så mycket ont och smärta.Jag önskar branden i mitt hjärta kan bränna ner bron från mig till dig så jag inte kunde hålla försökte ta sig över det.