Jag behandlas som onda av människor som hävdar att de förtrycks, eftersom de inte får tvinga mig att leva som de gör.


jag-behandlas-som-onda-av-människor-som-hävdar-att-de-förtrycks-eftersom-de-inte-får-tvinga-mig-att-leva-som-de-gör
d dale gulledgejagbehandlassomondaavmänniskorhävdarattdefrtryckseftersomintefårtvingamiglevagrjag behandlasbehandlas somsom ondaonda avav människorsom hävdarhävdar attatt dede förtryckseftersom dede inteinte fårfår tvingatvinga migmig attatt levaleva somsom dede görjag behandlas sombehandlas som ondasom onda avonda av människorav människor sommänniskor som hävdarsom hävdar atthävdar att deatt de förtryckseftersom de intede inte fårinte får tvingafår tvinga migtvinga mig attmig att levaatt leva somleva som desom de görjag behandlas som ondabehandlas som onda avsom onda av människoronda av människor somav människor som hävdarmänniskor som hävdar attsom hävdar att dehävdar att de förtryckseftersom de inte fårde inte får tvingainte får tvinga migfår tvinga mig atttvinga mig att levamig att leva somatt leva som deleva som de görjag behandlas som onda avbehandlas som onda av människorsom onda av människor somonda av människor som hävdarav människor som hävdar attmänniskor som hävdar att desom hävdar att de förtryckseftersom de inte får tvingade inte får tvinga miginte får tvinga mig attfår tvinga mig att levatvinga mig att leva sommig att leva som deatt leva som de gör

Det finns två typer av onda människor i världen. De som gör onda saker och de som ser onda saker och inte försöka stoppa den. -JanisVärlden är en farlig plats att leva; inte på grund av de människor som är onda, men på grund av de människor som inte gör något åt det.Världen är en farlig plats. Inte på grund av de människor som är onda; men på grund av de människor som inte gör något åt det.De människor som får på här i världen är de människor som får upp och leta efter omständigheterna de vill, och, om de inte kan hitta dem, göra demDe flesta människor kämpar för att hitta sig eftersom de är upptagna med att leva det liv som de inte har råd.Människor reser av samma skäl som de samlar konstverk: eftersom de bästa människor gör det