Jag besprutas en mygga med myggmedel och nu är han aldrig kommer att ha några vänner.


jag-besprutas-mygga-med-myggmedel-och-nu-är-han-aldrig-kommer-att-ha-några-vänner
jagbesprutasmyggamedmyggmedelochnuärhanaldrigkommeratthanågravännerjag besprutasbesprutas enen myggamygga medmed myggmedelmyggmedel ochoch nunu ärär hanhan aldrigaldrig kommerkommer attatt haha någranågra vännerjag besprutas enbesprutas en myggaen mygga medmygga med myggmedelmed myggmedel ochmyggmedel och nuoch nu ärnu är hanär han aldrighan aldrig kommeraldrig kommer attkommer att haatt ha någraha några vännerjag besprutas en myggabesprutas en mygga meden mygga med myggmedelmygga med myggmedel ochmed myggmedel och numyggmedel och nu äroch nu är hannu är han aldrigär han aldrig kommerhan aldrig kommer attaldrig kommer att hakommer att ha någraatt ha några vännerjag besprutas en mygga medbesprutas en mygga med myggmedelen mygga med myggmedel ochmygga med myggmedel och numed myggmedel och nu ärmyggmedel och nu är hanoch nu är han aldrignu är han aldrig kommerär han aldrig kommer atthan aldrig kommer att haaldrig kommer att ha någrakommer att ha några vänner

Myggmedel inte stöta bort de faktiskt gömma dig. Sprut blockerar mygga sensorer så att de inte vet att du är där.Gud är så vis att han skapade aldrig vänner med prislappar. Om han gjorde det, skulle jag inte ha kunnat ge en värdefull vän som du.Jag var en enstöring och aldrig hängde med någon. Jag har aldrig haft några vänner.Vad är skillnaden mellan IQ en dum kille och en av en mygga? Cirka 5 poäng. Hur gör du ens poängen? Döda mygga.Jag har alltid velat träffa några av mina vänner på Facebook som jag aldrig har träffat i verkliga livet, men efter att ha sett några av deras status jag ändrar mig.Med några sanna vänner är bättre än att ha ett stort nätverk av pretentiösa vänner. Kvalitet slår kvantitet hela tiden.