Jag bryr mig inte hälften så mycket om att tjäna pengar som jag om att göra min poäng och komma ut framåt.


jag-bryr-mig-inte-hälften-så-mycket-om-att-tjäna-pengar-som-jag-om-att-göra-min-poäng-och-komma-ut-framåt
jagbryrmigintehälftenmycketomatttjänapengarsomjaggraminpoängochkommautframåtjag bryrbryr migmig inteinte hälftenhälften såså mycketmycket omom attatt tjänatjäna pengarpengar somsom jagjag omom attatt göragöra minmin poängpoäng ochoch kommakomma utut framåtjag bryr migbryr mig intemig inte hälfteninte hälften såhälften så mycketså mycket ommycket om attom att tjänaatt tjäna pengartjäna pengar sompengar som jagsom jag omjag om attom att göraatt göra mingöra min poängmin poäng ochpoäng och kommaoch komma utkomma ut framåtjag bryr mig intebryr mig inte hälftenmig inte hälften såinte hälften så myckethälften så mycket omså mycket om attmycket om att tjänaom att tjäna pengaratt tjäna pengar somtjäna pengar som jagpengar som jag omsom jag om attjag om att göraom att göra minatt göra min poänggöra min poäng ochmin poäng och kommapoäng och komma utoch komma ut framåtjag bryr mig inte hälftenbryr mig inte hälften såmig inte hälften så mycketinte hälften så mycket omhälften så mycket om attså mycket om att tjänamycket om att tjäna pengarom att tjäna pengar somatt tjäna pengar som jagtjäna pengar som jag ompengar som jag om attsom jag om att görajag om att göra minom att göra min poängatt göra min poäng ochgöra min poäng och kommamin poäng och komma utpoäng och komma ut framåt

Jag bryr mig egentligen inte om pengar. Jag tycker pengar tråkiga och redovisning tråkig, så jag förmodligen inte kommer att någonsin göra en massa pengar.Jag undrar om du tänker på mig hälften så mycket som jag tycker om dig.Om Gud har tillåtit mig att tjäna så mycket pengar, är det för att han vet att jag ger bort allt.Om du vill dina barn väl, ge dem dubbelt så mycket tid och hälften så mycket pengar.Bara nästa gång jag ser dig, påminna mig att inte agera precis som jag bryr mig. Även om jag gör... .I vård så mycket.Jag vill göra något av mig själv. Jag kommer att ta examen high school, gå på college, och tjäna mycket pengar.