Jag får göra de mest fantastiska saker. Vi kallar det värd i fara ganska ofta, eftersom folk älskar att se mig riskera mitt liv eller vara i fara.


jag-får-göra-de-mest-fantastiska-saker-vi-kallar-det-värd-i-fara-ganska-ofta-eftersom-folk-älskar-att-se-mig-riskera-mitt-liv-eller-vara-i-fara
jagfårgrademestfantastiskasakervikallardetvärdfaraganskaoftaeftersomfolkälskarattsemigriskeramittlivellervarafarajag fårfår göragöra dede mestmest fantastiskafantastiska sakervi kallarkallar detdet värdvärd ii farafara ganskaganska oftaeftersom folkfolk älskarälskar attatt sese migmig riskerariskera mittmitt livliv ellereller varavara ii farajag får görafår göra degöra de mestde mest fantastiskamest fantastiska sakervi kallar detkallar det värddet värd ivärd i farai fara ganskafara ganska oftaeftersom folk älskarfolk älskar attälskar att seatt se migse mig riskeramig riskera mittriskera mitt livmitt liv ellerliv eller varaeller vara ivara i farajag får göra defår göra de mestgöra de mest fantastiskade mest fantastiska sakervi kallar det värdkallar det värd idet värd i faravärd i fara ganskai fara ganska oftaeftersom folk älskar attfolk älskar att seälskar att se migatt se mig riskerase mig riskera mittmig riskera mitt livriskera mitt liv ellermitt liv eller varaliv eller vara ieller vara i farajag får göra de mestfår göra de mest fantastiskagöra de mest fantastiska sakervi kallar det värd ikallar det värd i faradet värd i fara ganskavärd i fara ganska oftaeftersom folk älskar att sefolk älskar att se migälskar att se mig riskeraatt se mig riskera mittse mig riskera mitt livmig riskera mitt liv ellerriskera mitt liv eller varamitt liv eller vara iliv eller vara i fara

Jag vill vara en morgon-talk-show värd. Jag älskar Kelly Ripa jobb. Hon får leva i New York och har denna fantastiska jobb värd för en talkshow.Det finns fara i vårdslös förändring, men större fara i blinda konservatism.Låt rädslan för fara vara en sporre för att förhindra det han som inte fruktar ger fördel för fara.Låt rädslan för en fara vara en sporre för att förhindra det han som inte fruktar ger fördel för fara.Att vara mamma är det mest fantastiska som någonsin har hänt mig i mitt liv.Fara kan endast övervinnas genom mer fara