Jag lämnade in ett manus förra året och studion inte ändra ett ord. Ordet de inte ändra var på sidan 87.


jag-lämnade-in-ett-manus-förra-året-och-studion-inte-ändra-ett-ord-ordet-de-inte-ändra-var-på-sidan-87
steve martinjaglämnadeinettmanusfrraåretochstudioninteändraordordetdevarsidan87jag lämnadelämnade inin ettett manusmanus förraförra åretåret ochoch studionstudion inteinte ändraändra ettordet dede inteinte ändraändra varvar påpå sidansidan 87jag lämnade inlämnade in ettin ett manusett manus förramanus förra åretförra året ochåret och studionoch studion intestudion inte ändrainte ändra ettändra ett ordordet de intede inte ändrainte ändra varändra var påvar på sidanpå sidan 87jag lämnade in ettlämnade in ett manusin ett manus förraett manus förra åretmanus förra året ochförra året och studionåret och studion inteoch studion inte ändrastudion inte ändra ettinte ändra ett ordordet de inte ändrade inte ändra varinte ändra var påändra var på sidanvar på sidan 87jag lämnade in ett manuslämnade in ett manus förrain ett manus förra åretett manus förra året ochmanus förra året och studionförra året och studion inteåret och studion inte ändraoch studion inte ändra ettstudion inte ändra ett ordordet de inte ändra varde inte ändra var påinte ändra var på sidanändra var på sidan 87

Jag kan inte ändra det sätt jag tänker och jag kan inte ändra det sätt jag. Om jag har förolämpat dig, bra. Eftersom jag inte ett dugg.Må det kommande året bringa mer lycka för dig än förra året. Kan du ha ett fantastiskt år. Gott Nytt År.Ändra inte på grund av ett nytt år kommer upp men ändra för din egen personliga utveckling oavsett vad upplösningar du gör, de börjar med dig.Vi bör fokusera på att ändra oss i stället för att försöka ändra andra. Var och en har sina egna övertygelser. Låt dem bestämma om de vill ändra.Du kan ändra din värld genom att ändra dina ord... Minns, död och liv är i kraft av tungan.Jag läste förra året 4,153,237 ppl gifte. Jag vill inte starta några problem, men bör inte det vara ett jämnt antal?