Jag måste hålla andningen. Det blir min värsta affärs misstag om jag inte


jag-måste-hålla-andningen-det-blir-min-värsta-affärs-misstag-om-jag-inte
jagmåstehållaandningendetblirminvärstaaffärsmisstagomjagintejag måstemåste hålladet blirblir minmin värstavärsta affärsaffärs misstagmisstag omom jagjag intejag måste hållamåste hålla andningendet blir minblir min värstamin värsta affärsvärsta affärs misstagaffärs misstag ommisstag om jagom jag intejag måste hålla andningendet blir min värstablir min värsta affärsmin värsta affärs misstagvärsta affärs misstag omaffärs misstag om jagmisstag om jag intedet blir min värsta affärsblir min värsta affärs misstagmin värsta affärs misstag omvärsta affärs misstag om jagaffärs misstag om jag inte

Även kunskapen om min egen ofullkomlighet inte kan hålla mig från att göra misstag. Först när jag faller får jag upp igen.När jag började min sista affärs, fick jag inte en lön under 13 månader. Den genomsnittliga personen kan inte hantera det tryck.Jag måste inte förklara mina brister. Jag behöver inte rättfärdiga mina misstag, mitt förflutna eller min osäkerhet. Jag växer och jag lär mig.Om du kan hitta en flicka som kan sätta upp med din värsta dagar och hålla genom dina misstag INTE låta henne gå.Min långfingret blir ett misstag när jag tänker på dig.Jag röker tio till femton cigarrer om dagen. Vid min ålder jag måste hålla fast vid något.