Kärlek tar några sidor men förstår dem alla.


kärlek-tar-några-sidor-men-förstår-dem-alla
vanna bontakärlektarnågrasidormenfrstårdemallakärlek tartar någranågra sidormen förstårförstår demdem allakärlek tar någratar några sidornågra sidor mensidor men förstårmen förstår demförstår dem allakärlek tar några sidortar några sidor mennågra sidor men förstårsidor men förstår demmen förstår dem allakärlek tar några sidor mentar några sidor men förstårnågra sidor men förstår demsidor men förstår dem alla

Kärlek är när två personer förstår deras svagaste och negativa sidor.Om du tar några risker, kommer du att lida några förluster. Men om du tar några risker, vinner du inga segrar.När några problem kommer i hemmet, alla familjemedlemmar tar det som sin egen och detta kallas familj kärlek.Nyligen Jag har gjort risotto. Några av dem har varit häpnadsväckande. Några av dem, inte alla av dem.Amnesty är lika bra för dem som ger det som för dem som tar emot den. Det har beundransvärda kvalitet skänka barmhärtighet på båda sidor.Och sannerligen, behöver en kvinna vet men en man väl, för att förstå alla män medan en man kan känna till alla kvinnor och förstår inte en av dem.