Lyckan är inte ett mål, det är resultatet av ett liv som levts väl. Frågan är: hur vill du leva framöver?


lyckan-är-inte-ett-mål-det-är-resultatet-av-ett-liv-som-levts-väl-frågan-är-hur-vill-leva-framöver
anil sinhalyckanärinteettmåldetresultatetavlivsomlevtsvälfråganärhurvilllevaframverlyckan ärär inteinte ettett måldet ärär resultatetresultatet avav ettett livliv somsom levtslevts välfrågan ärhur villvill dudu levaleva framöverlyckan är inteär inte ettinte ett måldet är resultatetär resultatet avresultatet av ettav ett livett liv somliv som levtssom levts välhur vill duvill du levadu leva framöverlyckan är inte ettär inte ett måldet är resultatet avär resultatet av ettresultatet av ett livav ett liv somett liv som levtsliv som levts välhur vill du levavill du leva framöverlyckan är inte ett måldet är resultatet av ettär resultatet av ett livresultatet av ett liv somav ett liv som levtsett liv som levts välhur vill du leva framöver

Lyckan är inte ett mål... det är en biprodukt av ett liv som levts väl.Ett liv fullt av entusiasm, hopp och bidrag genom sin egen talang är ett liv som levts väl.Lyckan är inte ett mål, men ett sätt att leva.Vi kan aldrig veta vad man vill eftersom leva bara ett liv vi kan inte heller jämföra det med våra tidigare liv eller perfekt det i våra liv framöverOm du vill leva ett lyckligt liv knyta den till ett mål inte människor eller sakerOm u vill leva ett lyckligt liv knyta den till ett mål, inte människor eller saker.