När du är livet känns förlorat kampen mot alla odds. Ger aldrig, aldrig backa.


när-är-livet-känns-förlorat-kampen-alla-odds-ger-aldrig-aldrig-backa
närärlivetkännsfrloratkampenallaoddsgeraldrigaldrigbackanär duär livetlivet kännskänns förloratförlorat kampenkampen motmot allaalla oddsger aldrigaldrig backanär du ärdu är livetär livet kännslivet känns förloratkänns förlorat kampenförlorat kampen motkampen mot allamot alla oddsnär du är livetdu är livet kännsär livet känns förloratlivet känns förlorat kampenkänns förlorat kampen motförlorat kampen mot allakampen mot alla oddsnär du är livet kännsdu är livet känns förloratär livet känns förlorat kampenlivet känns förlorat kampen motkänns förlorat kampen mot allaförlorat kampen mot alla odds

Ger aldrig, aldrig tillbaka. När ditt liv känns förlorad, kämpa mot alla odds!Om du faller bakom, springa snabbare. Ge aldrig upp, aldrig ge upp, och stiga upp mot alla odds.Vi är aldrig så försvarslösa mot lidande när vi älskar, aldrig så hjälplöst olycklig som när vi har förlorat vår älskade objektet eller dess kärlek.Den största motivationen i livet är när någon sätter omöjliga före dig, och du utmana det omöjliga mot alla oddsMot alla odds och trots alla hinder, kommer vi att göra det.Livet handlar om att köra efter din dröm och aldrig backa eller ge upp!