När du är skyldig, är det inte dina synder du hatar men själv.


när-är-skyldig-är-det-inte-dina-synder-hatar-men-själv
anthony de mellonärärskyldigdetintedinasynderhatarmensjälvnär duär skyldigär detdet inteinte dinadina syndersynder dudu hatarhatar menmen självnär du ärdu är skyldigär det intedet inte dinainte dina synderdina synder dusynder du hatardu hatar menhatar men självnär du är skyldigär det inte dinadet inte dina synderinte dina synder dudina synder du hatarsynder du hatar mendu hatar men självär det inte dina synderdet inte dina synder duinte dina synder du hatardina synder du hatar mensynder du hatar men själv

Kärlek är en sådan ovärderlig skatt som du kan lösa in hela världen genom det, och sona inte bara dina egna synder, men andras synder.När du skadar den man älskar, är du skyldig att skada dig själv.Alltid komma ihåg andra kan hata dig men de som hatar dig inte vinna om du hatar dem. Och då du förstöra dig själv.Alltid komma ihåg att andra kan hata dig men de som hatar dig inte vinna om du hatar dem. Och då du förstöra dig själv.I lag en man är skyldig när han bryter mot andras rättigheter. I etik han är skyldig om han bara tänker på att göra det.Dina oförlåtliga synder inte tillåter dig att se min härlighet