När det gäller matematikens lagar hänvisar till verkligheten, de är inte säker, och i den mån de är säkra, att de inte avser verkligheten.


när-det-gäller-matematikens-lagar-hänvisar-till-verkligheten-de-är-inte-säker-och-i-den-mån-de-är-säkra-att-de-inte-avser-verkligheten
albert einsteinnärdetgällermatematikenslagarhänvisartillverklighetendeärintesäkerochdenmånsäkraattavserverklighetennär detdet gällergäller matematikensmatematikens lagarlagar hänvisarhänvisar tilltill verklighetende ärär inteinte säkeroch ii denden månmån dede ärär säkraatt dede inteinte avseravser verklighetennär det gällerdet gäller matematikensgäller matematikens lagarmatematikens lagar hänvisarlagar hänvisar tillhänvisar till verklighetende är inteär inte säkeroch i deni den månden mån demån de ärde är säkraatt de intede inte avserinte avser verklighetennär det gäller matematikensdet gäller matematikens lagargäller matematikens lagar hänvisarmatematikens lagar hänvisar tilllagar hänvisar till verklighetende är inte säkeroch i den måni den mån deden mån de ärmån de är säkraatt de inte avserde inte avser verklighetennär det gäller matematikens lagardet gäller matematikens lagar hänvisargäller matematikens lagar hänvisar tillmatematikens lagar hänvisar till verklighetenoch i den mån dei den mån de ärden mån de är säkraatt de inte avser verkligheten

Verkligheten har exil mig; Jag är inte längre bunden av det lagarModer Natur kommer upp mot verkligheten, och verkligheten är att systemet inte fungerar.Du tar en bråkdel av verkligheten och expandera på den. Det är väldigt sällan helt i strid med fakta. Det är raka en bit av verkligheten utanför.Den permanenta frestelsen att livet är att förvirra drömmar med verkligheten. Den permanenta nederlag i livet kommer när drömmar överlämnas till verkligheten.Verkligheten inte bita, snarare vår uppfattning av verkligheten bites.Eftersom vi inte kan förändra verkligheten, låt oss att ändra de ögon som ser verkligheten.