När en flicka är galen, är inget tabu! Hon kommer att ta upp saker från ett argument du hade en månad sedan bara för att få henne punkt över!


när-flicka-är-galen-är-inget-tabu-hon-kommer-att-upp-saker-från-ett-argument-hade-månad-sedan-bara-för-att-få-henne-punkt-över
närflickaärgaleningettabuhonkommerattuppsakerfrånettargumenthademånadsedanbarafrhennepunktvernär enen flickaflicka ärär galenär ingetinget tabuhon kommerkommer attatt tata uppupp sakersaker frånfrån ettett argumentargument dudu hadehade enen månadmånad sedansedan barabara förför attatt fåfå hennehenne punktpunkt övernär en flickaen flicka ärflicka är galenär inget tabuhon kommer attkommer att taatt ta uppta upp sakerupp saker frånsaker från ettfrån ett argumentett argument duargument du hadedu hade enhade en månaden månad sedanmånad sedan barasedan bara förbara för attför att fåatt få hennefå henne punkthenne punkt övernär en flicka ären flicka är galenhon kommer att takommer att ta uppatt ta upp sakerta upp saker frånupp saker från ettsaker från ett argumentfrån ett argument duett argument du hadeargument du hade endu hade en månadhade en månad sedanen månad sedan baramånad sedan bara försedan bara för attbara för att fåför att få henneatt få henne punktfå henne punkt övernär en flicka är galenhon kommer att ta uppkommer att ta upp sakeratt ta upp saker frånta upp saker från ettupp saker från ett argumentsaker från ett argument dufrån ett argument du hadeett argument du hade enargument du hade en månaddu hade en månad sedanhade en månad sedan baraen månad sedan bara förmånad sedan bara för attsedan bara för att fåbara för att få henneför att få henne punktatt få henne punkt över

Om du älskar henne sedan visa den för henne, om hon är viktigare än uppskattar henne. Vänta inte för den tid du kommer att vakna upp en dag, du redan förlora henne.Du hade en bra flicka, men du otrogen mot henne, föraktas henne, ljög för henne och försummade henne. Och du undrar varför hon lämnade dig?Inte kalla henne en slampa om hon bär shorts. En b * tch när hon bevisar en punkt. En flört när hon är trevlig eller besatt när hon är kär.Om en flicka lutar mot dig, kyssa henne. Om en flicka hand är fri, hålla den. Och om hon är upprörd, krama henne tills hon är okej.Det finns bara tre saker i livet behöver en flicka: älskar att göra henne vecka. Alkohol för att göra henne stark. Bästa vänner när både göra henne slår i golvet.Varje flicka behöver en bästa vän för att hjälpa henne att skratta när hon tror att hon aldrig kommer att le igen.