När en musiklärare som jag hade i skolan var sjuk och vi hade en varieté och jag var tvungen att fylla i - det är då jag insåg att jag hade en röst.


när-musiklärare-som-jag-hade-i-skolan-var-sjuk-och-vi-hade-varieté-och-jag-var-tvungen-att-fylla-i-det-är-då-jag-insåg-att-jag-hade-röst
närmusikläraresomjaghadeskolanvarsjukochvivarietétvungenattfylladetärinsågrstnär enen musikläraremusiklärare somsom jagjag hadehade ii skolanskolan varvar sjuksjuk ochoch vivi hadehade enen varietévarieté ochoch jagjag varvar tvungentvungen attatt fyllafylla idetdet ärdå jagjag insåginsåg attatt jagjag hadehade enen röstnär en musiklärareen musiklärare sommusiklärare som jagsom jag hadejag hade ihade i skolani skolan varskolan var sjukvar sjuk ochsjuk och vioch vi hadevi hade enhade en varietéen varieté ochvarieté och jagoch jag varjag var tvungenvar tvungen atttvungen att fyllaatt fylla ifylla idet ärdet är dåär då jagdå jag insågjag insåg attinsåg att jagatt jag hadejag hade enhade en röstnär en musiklärare somen musiklärare som jagmusiklärare som jag hadesom jag hade ijag hade i skolanhade i skolan vari skolan var sjukskolan var sjuk ochvar sjuk och visjuk och vi hadeoch vi hade envi hade en varietéhade en varieté ochen varieté och jagvarieté och jag varoch jag var tvungenjag var tvungen attvar tvungen att fyllatvungen att fylla iatt fylla idet är dådet är då jagär då jag insågdå jag insåg attjag insåg att jaginsåg att jag hadeatt jag hade enjag hade en röstnär en musiklärare som jagen musiklärare som jag hademusiklärare som jag hade isom jag hade i skolanjag hade i skolan varhade i skolan var sjuki skolan var sjuk ochskolan var sjuk och vivar sjuk och vi hadesjuk och vi hade enoch vi hade en varietévi hade en varieté ochhade en varieté och jagen varieté och jag varvarieté och jag var tvungenoch jag var tvungen attjag var tvungen att fyllavar tvungen att fylla itvungen att fylla idet är då jagdet är då jag insågär då jag insåg attdå jag insåg att jagjag insåg att jag hadeinsåg att jag hade enatt jag hade en röst

När mina tårar hade avtagit insåg jag att jag inte hade varit rädd för att förlora dig. Jag var rädd för att förlora vem jag var när jag var med dig.Åter tittar film som jag har sett när jag var yngre och insåg jag hade ingen aning om vad sjutton som pågår när jag först såg det.Jag minns att vara svartsjuk av Morgy blodgrupp när vi var små. Hon hade den svala en och jag hade som B negativt.När jag insåg att mina föräldrar hade rätt, jag hade barn som inte tror mig.När jag var tonåring, började jag att bosätta sig i skolan eftersom jag hade upptäckt fritidsaktiviteter som intresserade mig. Musik och teaterJag hade ett stort intresse för sport. Jag hade tre äldre bröder som var stora idrottsmän. Jag var inte.