Och dagen kom när risken att förbli stram i en knopp var mer smärtsamt än risken det tog att blomma.


och-dagen-kom-när-risken-att-förbli-stram-i-knopp-var-mer-smärtsamt-än-risken-det-tog-att-blomma
ochdagenkomnärriskenattfrblistramknoppvarmersmärtsamtändettogblommaoch dagendagen komkom närnär riskenrisken attatt förbliförbli stramstram ien knoppknopp varvar mermer smärtsamtsmärtsamt änän riskenrisken detdet togtog attatt blommaoch dagen komdagen kom närkom när riskennär risken attrisken att förbliatt förbli stramförbli stram istram i eni en knoppen knopp varknopp var mervar mer smärtsamtmer smärtsamt änsmärtsamt än riskenän risken detrisken det togdet tog atttog att blommaoch dagen kom närdagen kom när riskenkom när risken attnär risken att förblirisken att förbli stramatt förbli stram iförbli stram i enstram i en knoppi en knopp varen knopp var merknopp var mer smärtsamtvar mer smärtsamt änmer smärtsamt än riskensmärtsamt än risken detän risken det togrisken det tog attdet tog att blommaoch dagen kom när riskendagen kom när risken attkom när risken att förblinär risken att förbli stramrisken att förbli stram iatt förbli stram i enförbli stram i en knoppstram i en knopp vari en knopp var meren knopp var mer smärtsamtknopp var mer smärtsamt änvar mer smärtsamt än riskenmer smärtsamt än risken detsmärtsamt än risken det togän risken det tog attrisken det tog att blomma

Det kom en tid då risken att förbli stram i en knopp var mer smärtsamt då risken det tog att blommaDet kom en tid då risken att förbli stram i sin linda var mer smärtsamt än risken det tog att blomma.Våra liv förbättras endast när vi tar risken och den första och svåraste risken vi kan ta är att vara ärliga mot oss självaSkylla aldrig någon om du blir skadad eftersom du tog risken och du bestämt vem var värt att prova.Måndag är dagen i veckan när risken för hjärtinfarkt är störst.Ta risken och leva med konsekvenserna eller inte ta risken och leva med beklagande!! Ditt val!