Om Gud existerade, och om han vårdas för mänskligheten, han skulle aldrig ha gett oss religion.


om-gud-existerade-och-om-han-vårdas-för-mänskligheten-han-skulle-aldrig-ha-gett-oss-religion
omgudexisteradeochomhanvårdasfrmänsklighetenskullealdrighagettossreligionom gudgud existeradeoch omom hanhan vårdasvårdas förför mänsklighetenhan skulleskulle aldrigaldrig haha gettgett ossoss religionom gud existeradeoch om hanom han vårdashan vårdas förvårdas för mänsklighetenhan skulle aldrigskulle aldrig haaldrig ha gettha gett ossgett oss religionoch om han vårdasom han vårdas förhan vårdas för mänsklighetenhan skulle aldrig haskulle aldrig ha gettaldrig ha gett ossha gett oss religionoch om han vårdas förom han vårdas för mänsklighetenhan skulle aldrig ha gettskulle aldrig ha gett ossaldrig ha gett oss religion

Om Gud hade tänkt oss att flyga, skulle han aldrig ha gett oss järnvägarnaGud har gett liv åt oss som en gåva och vi skulle uppskatta vad han har gett oss.Om Gud ville att vi skulle flyga, skulle han ha gett oss biljetter.Om Gud hade tänkt oss att flyga han skulle ha gett oss vingarOm Gud hade tänkt oss att dricka öl, skulle han ha gett oss magar.Om Gud hade velat mannen att spela fotboll, skulle han inte ha gett oss vapen.