Om en polis säger att Allt du säger tas ned och användas som bevis... Ditt svar ska alltid vara, Please do not slog mig igen officer... - Citat Burken

Om en polis säger att Allt du säger tas ned och användas som bevis... Ditt svar ska alltid vara, Please do not slog mig igen officer...


om-polis-säger-att-allt-säger-tas-ned-och-användas-som-bevis-ditt-svar-ska-alltid-vara-please-do-not-slog-mig-igen-officer
ompolissägerattallttasnedochanvändassombevisdittsvarskaalltidvarapleasedonotslogmigigenofficerom enen polispolis sägersäger attatt alltallt dudu sägersäger tastas nedned ochoch användasanvändas somsom bevisbevis dittditt svarsvar skaska alltidalltid varaplease dodo notnot slogslog migmig igenigen officerom en polisen polis sägerpolis säger attsäger att alltatt allt duallt du sägerdu säger tassäger tas nedtas ned ochned och användasoch användas somanvändas som bevissom bevis dittbevis ditt svarditt svar skasvar ska alltidska alltid varaplease do notdo not slognot slog migslog mig igenmig igen officerom en polis sägeren polis säger attpolis säger att alltsäger att allt duatt allt du sägerallt du säger tasdu säger tas nedsäger tas ned ochtas ned och användasned och användas somoch användas som bevisanvändas som bevis dittsom bevis ditt svarbevis ditt svar skaditt svar ska alltidsvar ska alltid varaplease do not slogdo not slog mignot slog mig igenslog mig igen officerom en polis säger atten polis säger att alltpolis säger att allt dusäger att allt du sägeratt allt du säger tasallt du säger tas neddu säger tas ned ochsäger tas ned och användastas ned och användas somned och användas som bevisoch användas som bevis dittanvändas som bevis ditt svarsom bevis ditt svar skabevis ditt svar ska alltidditt svar ska alltid varaplease do not slog migdo not slog mig igennot slog mig igen officer

Please do not let me go tjej, jag vill att du ska hålla mig som du aldrig kommer att låta mig gå.De säger att du ska alltid följa ditt hjärta, men vad ska jag göra när allt mitt hjärta leder mig jag sluta skada?Look officer, jag inte är en smartass. Allt jag säger är om du fångat mig då du fortkörning ocksåKära Math kalkylblad, Please do not har en back, ska du inte har... Awe skit, theres en back. Med vänliga hälsningar, knulla dig jag har bättre saker att göra.Please do not let me skjuta bort digFör ett ögonblick, jag vill kyssa dig och berätta, baby please do not go.