Om vi dömer andra efter deras brister, då faller vi i en fälla.


om-vi-dömer-andra-efter-deras-brister-då-faller-vi-i-fälla
swami satchidanandaomvidmerandraefterderasbristerfallerfällaom vivi dömerandra efterefter derasderas bristerdå fallerfaller vivi ien fällaom vi dömervi dömer andradömer andra efterandra efter derasefter deras bristerdå faller vifaller vi ivi i eni en fällaom vi dömer andravi dömer andra efterdömer andra efter derasandra efter deras bristerdå faller vi ifaller vi i envi i en fällaom vi dömer andra eftervi dömer andra efter derasdömer andra efter deras bristerdå faller vi i enfaller vi i en fälla

Om vi verkligen älskar oss själva, trots våra brister, då vi kan älska andra trots deras.I livet får vi inte se att göra oss lyckliga, men i stället, måste vi sträva efter att älska andra och vår egen lycka kommer av deras tillfredsställelse.Vi tröttna på allt men vända andra till åtlöje, och gratulera oss på deras brister.Vi älskar inte kvaliteter; vi älskar en person, ibland på grund av sina brister samt deras egenskaper.Precis som vi älskar oss trots de brister vi har, så ska vi älska andra trots de brister som de har.Jag älskar hur när jag komma över någon hamnar de textning mig och jag faller tillbaka i deras fälla.