Om du vill ändra något i denna värld, sedan ändra ditt sätt att se på livet och livet skulle vara lättare.


om-vill-ändra-något-i-denna-värld-sedan-ändra-ditt-sätt-att-se-på-livet-och-livet-skulle-vara-lättare
atul jamesomvilländranågotdennavärldsedandittsättattselivetochskullevaralättareom dudu villvill ändraändra någotnågot ii dennadenna världsedan ändraändra dittditt sättsätt attatt sese påpå livetlivet ochoch livetlivet skulleskulle varavara lättareom du villdu vill ändravill ändra någotändra något inågot i dennai denna världsedan ändra dittändra ditt sättditt sätt attsätt att seatt se påse på livetpå livet ochlivet och livetoch livet skullelivet skulle varaskulle vara lättareom du vill ändradu vill ändra någotvill ändra något iändra något i dennanågot i denna världsedan ändra ditt sättändra ditt sätt attditt sätt att sesätt att se påatt se på livetse på livet ochpå livet och livetlivet och livet skulleoch livet skulle varalivet skulle vara lättareom du vill ändra någotdu vill ändra något ivill ändra något i dennaändra något i denna världsedan ändra ditt sätt attändra ditt sätt att seditt sätt att se påsätt att se på livetatt se på livet ochse på livet och livetpå livet och livet skullelivet och livet skulle varaoch livet skulle vara lättare

Om du vill ändra något. Starta sedan ändra det just nu.Använd ditt leende att förändra denna värld. Dont låt denna värld ändra ditt leendeÄndra inte vem du är, ändra ditt perspektiv om livet.Den 3 C: s i livet: Val, hasardspel och förändring. Du måste göra valet att ta chansen om du vill något i livet att ändraIngen är i kontroll över din lycka, men du därför har du möjlighet att ändra något om dig själv eller ditt liv som du vill ändra.Kan vi ändra vår inställning, bör vi inte bara se livet annorlunda, men livet självt skulle komma att vara annorlunda.