På ett sätt, vi kvinnor tar mer än vi behöver ibland.


på-ett-sätt-vi-kvinnor-tar-mer-än-vi-behöver-ibland
ettsättvikvinnortarmeränbehveriblandpå ettett sättvi kvinnortar mermer änän vivi behöverbehöver iblandpå ett sättvi kvinnor tarkvinnor tar mertar mer änmer än viän vi behövervi behöver iblandvi kvinnor tar merkvinnor tar mer äntar mer än vimer än vi behöverän vi behöver iblandvi kvinnor tar mer änkvinnor tar mer än vitar mer än vi behövermer än vi behöver ibland

Gud ger oss mer än vi kan begära, svarar mer än vi ber, välsignar oss mer än vi förväntar oss, men på sitt eget sätt, på sin egen tid, hålla tro!När vi ber... Gud hör mer än vi säga, svarar mer än vi ber, ger mer än vi anar... i sin egen tid och sitt eget sätt.När vi ber Gud hör mer än vi säger, och svar mer än vi ber, ger mer än vi tror, ​​i sin egen tid och sitt eget sätt.Vi tänker för mycket och känner för lite. Vi behöver mänskligheten mer än maskiner. Och vi behöver vänlighet och mildhet mer än skicklighet.När vi blir äldre och klokare, börjar vi inse vad vi behöver och vad vi behöver för att lämna bakom. Ibland går bort är ett steg framåt.Ibland tar det en sorg att skaka oss vakna och hjälper oss att se att vi är värda så mycket mer än vi lösa för.