Som framgår av teologer, är idén om Gud ett argument som utgår från sina egna slutsatser, och bevisar ingenting


som-framgår-av-teologer-är-idén-om-gud-ett-argument-som-utgår-från-sina-egna-slutsatser-och-bevisar-ingenting
johann mostsomframgåravteologeräridénomgudettargumentsomutgårfrånsinaegnaslutsatserochbevisaringentingsom framgårframgår avav teologerär idénidén omom gudgud ettett argumentargument somsom utgårutgår frånfrån sinasina egnaegna slutsatseroch bevisarbevisar ingentingsom framgår avframgår av teologerär idén omidén om gudom gud ettgud ett argumentett argument somargument som utgårsom utgår frånutgår från sinafrån sina egnasina egna slutsatseroch bevisar ingentingsom framgår av teologerär idén om gudidén om gud ettom gud ett argumentgud ett argument somett argument som utgårargument som utgår frånsom utgår från sinautgår från sina egnafrån sina egna slutsatserär idén om gud ettidén om gud ett argumentom gud ett argument somgud ett argument som utgårett argument som utgår frånargument som utgår från sinasom utgår från sina egnautgår från sina egna slutsatser

De som inte har någon makt att döma av svunna tider, men genom sina egna, alltid bör tvivla sina slutsatserKänslan av andlig lättnad som kommer från att förkasta idén om Gud som ett övernaturligt väsen är enormSkvaller är ett slags rök som kommer från smutsiga tobaks rör av dem som diffusa det: det bevisar ingenting, men den dåliga smaken av rökaren.I argument är liknelser som låtar i kärlek; de beskriver mycket, men bevisar ingenting.Lycka är att medvetandetillstånd som utgår från att uppnå sina värderingar.Driva fördärvar; Absolut makt korrumperar absolut; Gud är allsmäktig. Dra dina egna slutsatser.