Tills solen kommer ut igen för dig, är tillräckligt stor för två mitt paraply.


tills-solen-kommer-ut-igen-för-dig-är-tillräckligt-stor-för-två-mitt-paraply
tillssolenkommerutigenfrdigärtillräckligtstortvåmittparaplytills solensolen kommerkommer utut igenigen förför digär tillräckligttillräckligt storför tvåtvå mittmitt paraplytills solen kommersolen kommer utkommer ut igenut igen förigen för digär tillräckligt stortillräckligt stor förstor för tvåför två mitttvå mitt paraplytills solen kommer utsolen kommer ut igenkommer ut igen förut igen för digär tillräckligt stor förtillräckligt stor för tvåstor för två mittför två mitt paraplytills solen kommer ut igensolen kommer ut igen förkommer ut igen för digär tillräckligt stor för tvåtillräckligt stor för två mittstor för två mitt paraply

Kom ihåg att en regering tillräckligt stor för att ge dig allt du vill ha är också tillräckligt stor för att ta bort allt du har.Det är som om du vänta tills jag är glad igen, och sedan bestämmer dig för att gå tillbaka till mitt livJag är en enkel man. Allt jag vill är tillräckligt med sömn för två normala män, tillräckligt whisky för tre, och tillräckligt många kvinnor för fyra.Livet kommer att hålla ger dig samma test, igen och igen, tills du passerar den...Jag behöver inte se solen igen, det finns tillräckligt med ljus i ögonen att lysa upp hela världen.Farväl är inte för evigt. Goodbyes är inte slutet. De menar helt enkelt, jag kommer att sakna dig tills vi möts igen...