Ursäkta, men jag ser ut som någon som bryr sig?


ursäkta-men-jag-ser-ut-som-någon-som-bryr-sig
ursäktamenjagserutsomnågonbryrsigmen jagjag serser utut somsom någonnågon somsom bryrbryr sigmen jag serjag ser utser ut somut som någonsom någon somnågon som bryrsom bryr sigmen jag ser utjag ser ut somser ut som någonut som någon somsom någon som bryrnågon som bryr sigmen jag ser ut somjag ser ut som någonser ut som någon somut som någon som bryrsom någon som bryr sig

Ursäkta mig, men du uppenbarligen miste mig för någon som bryr sig.När jag verkligen bryr sig om någon, deras misstag aldrig ändra mina känslor eftersom dess sinne som blir arg men hjärtat fortfarande bryr sig.När du verkligen bryr sig om någon, deras misstag aldrig ändra våra känslor eftersom sinnet blir arg men hjärtat som fortfarande bryr sig.Jag vet att jag agerar som jag inte bryr sig, men det är bara en mörkläggning eftersom jag bryr sig för mycket att berätta för någon.Det är så svårt att hitta någon som bryr sig om dig, men det är lätt att hitta någon som ser ner på dig.När du verkligen bryr sig om någon, deras misstag aldrig ändra våra känslor eftersom det är sinnet som blir arg men hjärtat fortfarande bryr ..