Ursäkta, men jag ser ut som någon som bryr sig?


ursäkta-men-jag-ser-ut-som-någon-som-bryr-sig
ursäktamenjagserutsomnågonbryrsigmen jagjag serser utut somsom någonnågon somsom bryrbryr sigmen jag serjag ser utser ut somut som någonsom någon somnågon som bryrsom bryr sigmen jag ser utjag ser ut somser ut som någonut som någon somsom någon som bryrnågon som bryr sigmen jag ser ut somjag ser ut som någonser ut som någon somut som någon som bryrsom någon som bryr sig

Ursäkta mig, men du uppenbarligen miste mig för någon som bryr sig.När jag verkligen bryr sig om någon, deras misstag aldrig ändra mina känslor eftersom dess sinne som blir arg men hjärtat fortfarande bryr sig.Detta ser ut som en tävling om vem som kan agera som de bryr sig mindre.Jag vet att jag agerar som jag inte bryr sig, men det är bara en mörkläggning eftersom jag bryr sig för mycket att berätta för någon.När du verkligen bryr sig om någon, deras misstag aldrig ändra våra känslor eftersom sinnet blir arg men hjärtat som fortfarande bryr sig.Titta djupt in i mina ögon, ta ett djupt andetag. Nu ser det ut som jag verkligen bryr sig?