Varför lärare tycker det är okej att planera för massor av läxor och projekt de sista dagarna av skolan? Ge mig en paus.


varför-lärare-tycker-det-är-okej-att-planera-för-massor-av-läxor-och-projekt-de-sista-dagarna-av-skolan-ge-mig-paus
varfrläraretyckerdetärokejattplanerafrmassoravläxorochprojektdesistadagarnaskolangemigpausvarför lärarelärare tyckertycker detdet ärär okejokej attatt planeraplanera förför massorav läxoroch projektprojekt dede sistasista dagarnadagarna avav skolange migmig enen pausvarför lärare tyckerlärare tycker dettycker det ärdet är okejär okej attokej att planeraatt planera förplanera för massorför massor avmassor av läxorav läxor ochläxor och projektoch projekt deprojekt de sistade sista dagarnasista dagarna avdagarna av skolange mig enmig en pausvarför lärare tycker detlärare tycker det ärtycker det är okejdet är okej attär okej att planeraokej att planera föratt planera för massorplanera för massor avför massor av läxormassor av läxor ochav läxor och projektläxor och projekt deoch projekt de sistaprojekt de sista dagarnade sista dagarna avsista dagarna av skolange mig en pausvarför lärare tycker det ärlärare tycker det är okejtycker det är okej attdet är okej att planeraär okej att planera förokej att planera för massoratt planera för massor avplanera för massor av läxorför massor av läxor ochmassor av läxor och projektav läxor och projekt deläxor och projekt de sistaoch projekt de sista dagarnaprojekt de sista dagarna avde sista dagarna av skolan

De två bästa dagarna i skolan, den första och den sista.När du är sen till skolan med 30 sekunder och få märkt långsam... Jag fastnade i rött ljus ok ge mig en paus.Om du berättar för någon att ge saker en paus och komma tillbaka på dem hur kan man förvänta sig att ge det en paus.Lärare: Tydligen mina lärare har en tävling för att se vem som skulle kunna ge ut mest läxor.Mina föräldrar var ungefär som mig att de hade massor och massor av konstiga, otroliga saker.