Vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älskar...


vi-vet-att-vi-har-övergått-från-döden-till-livet-ty-vi-älskar
biblevivetattviharvergåttfrånddentilllivettyälskarvi vetvet attatt vivi harhar övergåttövergått frånfrån dödendöden tilltill livetty vivi älskarvi vet attvet att viatt vi harvi har övergåtthar övergått frånövergått från dödenfrån döden tilldöden till livetty vi älskarvi vet att vivet att vi haratt vi har övergåttvi har övergått frånhar övergått från dödenövergått från döden tillfrån döden till livetvi vet att vi harvet att vi har övergåttatt vi har övergått frånvi har övergått från dödenhar övergått från döden tillövergått från döden till livet

Vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älskar... [1 Joh 3:14]Vi hoppas att åldras, och vi fruktar ålderdomen; det vill säga, vi älskar livet och fly från döden.Vi slåss. Vi svära. Vi kyss. Vi kramas. Vi text. Vi pratar. Vi argumenterar. Vi skrattade. Vi ler. Vi älskar. Brinner bara oss ..Om vi inte vet livet, hur kan vi veta döden?Vi slåss, vi vet mer. Vi ligger vi litar mer. Vi ont, vi älskar mer. Vi ignorera, vi saknar mer.Om vi har varit nöjd med livet, bör vi inte vara missnöjd med döden, eftersom det kommer från handen av samma mästare.