Vissa människor känner att det vi gör är meningslöst, att det är bara ett slöseri med pengar. Men det fungerar.


vissa-människor-känner-att-det-vi-gör-är-meningslöst-att-det-är-bara-ett-slöseri-med-pengar-men-det-fungerar
vissamänniskorkännerattdetvigrärmeningslstbaraettslserimedpengarmenfungerarvissa människorkänner attatt detdet vivi görgör ärär meningslöstatt detdet ärär barabara ettett slöserislöseri medmed pengarmen detdet fungerarvissa människor kännermänniskor känner attkänner att detatt det videt vi görvi gör ärgör är meningslöstatt det ärdet är baraär bara ettbara ett slöseriett slöseri medslöseri med pengarmen det fungerarvissa människor känner attmänniskor känner att detkänner att det viatt det vi gördet vi gör ärvi gör är meningslöstatt det är baradet är bara ettär bara ett slöseribara ett slöseri medett slöseri med pengarvissa människor känner att detmänniskor känner att det vikänner att det vi göratt det vi gör ärdet vi gör är meningslöstatt det är bara ettdet är bara ett slöseriär bara ett slöseri medbara ett slöseri med pengar

Det är ett slöseri med tid att argumentera med en dåre, för om du gör det kommer du bara sluta göra sig själv också.Vi kan skapa så magnifik miljö som vi vill, men om vi inte ändrar hjärtat det är alla ett slöseri med tid.Design är ett roligt ord. Vissa människor tror design innebär hur det ser ut. Men naturligtvis, om du gräva djupare, det är verkligen hur det fungerar.Vad gör att vissa människor viktigt, är inte bara den lycka som du känner när du möter dem men dess smärta du känner när du missar dem.Oroande är ett slöseri med tid; Det ändrar inte någonting, det bara bråkar med dig och stjäl din lycka.Pengar är en bra sak och det är naturligtvis bra, men fungerar bara för pengar eller berömmelse skulle aldrig intresserar mig.